Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Почео рад на новом Закону о референдуму и народној иницијативи

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Сл. гласник РС“, бр. 51/19.), Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је отпочео рад на припреми Нацрта закона о референдуму и народној иницијативи.

Важећи Закон о референдуму и народној иницијативи донет је 1994. године, a минимално измењен 1998. године и по низу својих решења је рестриктиван, превазиђен и неусаглашен са Уставом.

Како наводи Министарство, овај закон не омогућује грађанима да ефикасно остварују своје право на учешће у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе. Примена низа решења садржаних у Закону у пракси је показала велике недостатке, због чега се референдум и народна иницијатива ретко користе. Неке од кључних одредби важећег закона нису у сагласности са Уставом, како оне које уређују област референдума попут круга овлашћених предлагача спровођења референдума, већине од укупног броја бирача као услов за успех референдума, надлежности суда итд, тако и оне у области народне иницијативе код које је кључно ограничње непримерено кратак рок од осам дана за прикупљање потписа. Законска решења не познају, нити уређују, све врсте референдума које познаје Устав. У њима се не налазе ни правила која су коресподентна са променама у изборном законодавству, нити је обезбеђена адекватна заштита права бирача и потписника народне иницијативе.

Због свега тога, Министарство сматра да постоји очигледна потреба за доношењем новог Закона о референдуму и народној иницијативи, који би био материјално и формално усаглашен са Уставом и омогућио шире учешће грађана у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе.

Рад на припреми Нацрта закона би требало да резултира решењима свих наведених проблема у примени важећег закона али и даље, унапређење заштите права грађана у овим поступцима, омогућавање прикупљања потписа грађана и електронским путем, уређивањем финансирања, извештавања и спровођења референдумске кампање и спровођења народне иницијативе, обавезе органа у овим поступцима, изградњу административних капацитета за правилно спровођење свих процесних радњи у овим областима и друго, наводи се у објави о почетку рада на овом закону.

Након завршетка овог дела поступка припреме Нацрта закона, планирано је спровођење поступка јавне расправе ради спровођења додатних консултација са свим заинтересованима.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије могу послати на lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

Изворв вести: интернет презентација Министарства државне управе и локалне самоуправе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.