Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављен Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке – упис и даље у току

Примена Закона о бесплатној правној помоћи, донетог 2018. године, почела је 1. октобра 2019. године, а једна од утврђених обавеза јесте формирање Регистра пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке који води Министарство правде, као јединствену јавну електронску базу података. Истовремено, упис у наведени регистар један је од услова за стицање статуса пружаоца ове врсте помоћи и подршке, утврђен чланом 8. овог закона.

У међувремену, министарка правде донела је сет подзаконских аката како би се ближе уредила његова примена, укључујући и Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра, који су објаљени у Службеном гласнику Републике Србије број 68/2019 од 25. септембра 2019. године.

Наведени правилник у члану 6. утврђује да удружење подноси пријаву за упис лица које пружа бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку која садржи следеће податке:

 1. назив удружења и скраћени назив ако постоји;
 2. лично име лица које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку;
 3. седиште и адресу удружења, адресу канцеларије у којој се пружа бесплатна правна помоћ, односно бесплатна правна подршка и број телефона;
 4. област остваривања циљева удружења;
 5. адресу електронске поште лица које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку, ако постоји.

Уз пријаву се доставља:

 1. оверена копија дипломе правног факултета за лице које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку;
 2. оверена копија уверења о положеном правосудном испиту за лице које пружа бесплатну правну помоћ, ако постоји;
 3. оверена копија статута удружења;
 4. извод из Регистра удружења.

У погледу уписа у Регистар, Министарство правде је 18. септембра 2019. године објавило Позив за упис у Реистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке којим је позвало Aдвокатску комору Србије, удружења, правне факултете, посреднике у решавању спорова и јавне бележнике да се упишу у наведени регистар, а 2. октобра 2019. године на својој интернет страници објавило Регистар са подацима о пружаоцима који су до сада поднели уредне пријаве. Како наводе из надлежног министарства, Регистар ће у наредном периоду бити редовно ажуриран, како би грађани били у потпуности информисани коме могу да се обрате како би остварили бесплатну правну помоћ и подршку.

Подсећамо, Законом о бесплатној правној помоћи предвиђено је да поред адвоката и служби правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, ову врсту помоћи могу пружати удружења и то:

 • непосредно у поступцима остваривања права на азил и заштите од дискриминације;
 • у оквиру циљева због којих су основана тако што ће по свом избору ангажовати адвокате да у име тих организација пружају бесплатну правну помоћ;
 • ако се законима који уређују одговарајући поступак не захтева да заступник мора бити адвокат, бесплатну правну помоћ у удружењу пружа дипломирани правник.

Додатно, у оквиру циљева због којих су основана удружења могу да дају опште правне информације и попуњавају формуле, као облике бесплатне правне подршке.

Пријаве за упис у регистар достављају се електронским путем, на адресе: dkoturovic@mpravde.gov.rs и iva.kovacevic@mpravde.gov.rs .

У наставку можете наћи:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.