Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Позив ОЦД за евидентирање стварних власника у Централној евиденцији стварних власника (рок: 31.1.2019.)

Подсећамо, Скупштина Србије усвојила је 25. маја 2018. године Закон о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РСˮ број 41/18), на предлог Министарства привреде Влади, којим се предвиђа успостављање, садржина, основа евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом.

Основни циљ доношења овог закона састоји се у унапређењу постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области.

Закон је значајан јер се примењује, између осталих, и на удружења, задужбине и фондације, као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Одредбама Закона предвиђена је обавеза Агенције за привредне регистре да успостави Централну евиденцију, најкасније до 31. децембра 2018. године, док су организације цивилног друштва дужне да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентирају податке о стварном власнику предвиђене чланом 5. став 2, уколико су основане до 31. децембра 2018. године.

Министарство привреде израдило је Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију са циљем да се пруже детаљније информације о поступку евидентирања.

За сва питања везана за решења и одредбе Закона о централној евиденцији стварних власника можете контактирати колеге из Министарства привреде, Сектор за привредна друштва и привредне регистре, путем телфона 011 3642 737.

Питања везана за поступак евидентирања можете упутити на електронску адресу stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

На располагању вам је и техничка подршка АПР која пружа помоћ око апликације система за централизовано пријављивање корисника, коју можете контактирати слањем мејла на електронску адресу sd@apr.gov.rs, или позивом на број: 011 20 20 293, радним данима Агенције, од 9 до 15 сати.

Основи евидентирања у Централну евиденцију (члан 6.) могу бити: оснивање Регистрованог субјекта, односно промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта. У вези са тим је и обавеза овлашћеног лица (члан 7) да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у року од 15 дана од дана наступања основа евидентирања из поменутог члана 6. За непоштовање поменуте обавезе, као и обавезе Регистрованог субјекта да има и чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих се одређује стварни власник Регистрованог субјекта десет година од дана евидентирања података о стварном власнику (члан 10. став 2.) предвиђена је и прекршајна одговорност, односно казне у износу од 500.000 до 2.000.000 динара за правно лице, као и 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Агенција за привредне регистре - обавештење са инструкцијама за приступ Централној евиденцији стварних власника

Корисничко упутство за коришћење апликације (АПР)

Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију (Министарство привреде)

Закон о централној евиденцији стварних власника

Правилник о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта


Правилник o начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.