Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Усвојен Закон о планском систему Републике Србије

Скупштина Србије усвојила је 19. априла 2018. године Закон о планском ситему Републике Србије („Сл. гласник РСˮ број 30/18).

У координацији са свим релевантним институцијама и кроз широки консултативни процес (државни органи, пословни сектор, ОЦД и локалне власти), који је трајао током три године, Влада је припремила пакет регулативе који уређује плански систем у Републици Србији (Предлог закона о планском систему Републике Србије и две уредбе: Предлог уредбе о методологији за управљање јавним политикама и Предлог уредбе о методологији за израду средњерочних планова органа државне управe, које ће уследити након усвајања закона.)

Циљ овог Закона и подзаконских аката је успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалистичног система планирања, које покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије и спровођење процеса приступања Европској унији. Овај Закон уводи систем одговорности за резултате и ствара оквир за мерење ефикасности рада у јавној управи.

Закон доноси неколико значајних новина које се односе на могућност учешћа организација цивилног друштва у процесу креирања јавних политика у Републици Србији:

  • њиме је предвиђена значајна одредба (члан 3.) која се односи на учешће организација цивилног друштва у процесу креирања јавних политика и то кроз остваривање начела јавности и партнерства, које подразумева да се јавне политике утврђују у оквиру транспарентног и консултативног процеса, односно да се како током израде и спровођења планских докумената, тако и током анализе ефеката и вредновања учинака јавних политика, спроводи транспарентан процес консултација са свим заинтересованим странама и циљним групама, укључујући и удружења и друге организације цивилног друштва;
  • предвиђено је да иницијативу за измену, израду и усвајање документа јавних политика надлежном предлагачу могу да поднесу и удружења односно друге организације цивилног друштва (члан 30.);
  • уводи се и обавеза спровођења консултација у свим фазама израде документа јавних политика (члан 34.), која подразумева да је надлежни предлагач дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација, које спроводи током израде документа јавних политика, што подразумева и удружења грађана и других организација цивилног друштва.

Закон почиње да се примењује исткеком рока од 6 месеци од дана ступања на снагу (27. априла 2018. године).

Шира информација о закону може се наћи на интернет страници Републичког секретаријата за јавне политике.

Закон о планском систему

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.