Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

GREVIO: резултати избора независних екперата/експерткиња

Комисије за избор независних експерата/експерткиња за чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици(Истанбулска конвенција) – GREVIO, састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Координационог тела за родну равноправност и Министарства спољних послова, објављује резултате Јавног позива независним експертима/експерткињама зa кандидатуру за чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) – GREVIO, који је био објављен 24. децембра 2018. године.

Резултати обухватају:

Подносиоци/подноситељке пријава могу изјавити приговор на Одлуку в.д. директору Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у року од 5 дана од дана објављивања ових резултата на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, на адресу и начин назначен у Одлуци.

Зa свa eвeнтуaлнa питaњa пoднoсиoци/подноситељке приjaвa сe мoгу oбрaтити Сањи Атанасковић Опачић, руководитељки Групе за међународну сарадњу и европске интеграције у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом – члану комисије путeм кoнтaкт тeлeфoнa 011/313-0968 или e-мaил aдрeсe sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs .


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.