Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

GREVIO: Јавни позив независним експертима

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу цивилним друштвoм, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања и Координационим телом за радну равноправност упућуjе JAВНИ ПOЗИВ независним експертима/експерткињама зa кандидатуру за чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) – GREVIO.

Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (у даљем тексту: Конвенција) ступила је на снагу 1. августа 2014. године. Република Србија је Конвенцију потписала у априлу 2012. године, а потврдила у октобру 2013. године. Конвенција представља свеобухватни међународно правни инструмент, којим се регулише превенција, заштита и процесуирање случајева насиља над женама и родно заснованог насиља, као и подршка и оснаживање жртава ове врсте насиља. На основу одредби Конвенције, Република Србија је изменама и допунама Кривичног законика из 2016. године инкриминисала нова кривична дела као што су прогањање, сексуално узнемиравање, присилан брак и генитално сакаћење. Република Србија је донела и Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“, број 94/16) у складу са Истанбулском конвенцијом.

Експертску групу за борбу против насиља над женама и насиља у породици (у даљем тексту: Група експерата GREVIO) чини најмање 10, а највише 15 чланова, водећи рачуна о родној и географској равнотежи, као и мултидисциплинарној стручности. Чланове, на мандат од четири године, уз могућност да једном буду поново изабрани, бира Комитет страна Конвенције између кандидата које номинују стране, а који су њихови држављани.

Циљ овог позива је да се кроз јавни и транспарентан процес изврши избор до 3 (три) независна експерта/киње зa кандидатуру за чланство у Групи експерата GREVIO.

Јавни позив намењен је кандидатима/кињама који имају искуство у следећим областима:

  • људска права,
  • родна равноправност,
  • насиље над женама и породично насиље,
  • помоћ жртвама и заштита жртава ове врсте насиља,
  • или професионално искуство у другим областима које су обухваћене Конвенцијом.

Кандидат мора да испуни следеће критеријуме:

1. да је држављанин Републике Србије

2. да има стручно искуство у следећим областима: људска права, родна равноправност, насиље над женама и породично насиље, помоћ жртвама и заштита жртава ове врсте насиља; или да су имали професионално искуство у другим областима које су обухваћене Конвенцијом;

3. да поседује одлично знање најмање једног језика Савета Европе (енглески или француски), а пожељно је познавање и другог језика.

Рок за подношење пријаве почиње 24. децембра 2018. године и завршава се 9. јануара 2019. године.

Заинтересовани експерти/киње дужни су да своје пријаве доставе искључиво поштом, у затвореној коверти на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

сa нaпoмeнoм: „Пријава на јавни позив – GREVIO”

Напомена: Модел биографије који је потребно попунити налази се у Анексу 1 овог позива – Модел биографије.

Цео позив преузмите у наставку.

Јавни позив

Анекс 1 - Модел биографије

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.