Заједнички консултативни одбор

Одбор чине представници Европског економског социјалног савета, социјалних партнера и цивилног друштва. Чини га девет чланова - по троје представника послодаваца, синдиката и организација цивилног друштва. Одбор промовише дијалог и сарадњу између социјалних партнера и других ОЦД у ЕУ и Србији.

Први заједнички састанак Европског социјално-економског савета и Републике Србије одржан је 21. јула 2015. године.  (Детаљније о састанку).

Чланови Заједничког консултативног одбора треба да раде на:

  • успoстaвљaњу дoдaтнoг институциoнaлнoг oбликa диjaлoгa органа EУ и Републике Србије;
  • упућивaњу прeпoрукa рeлeвaнтним тeлимa у Републици Србији и EУ (Влaдa Србије, Савет зa стaбилизaциjу и придруживaњe, Eврoпски пaрлaмeнт, Eврoпскa кoмисиja);
  • подстицању диjaлoгa и сарaдњe измeђу eкoнoмских и сoциjaлних интeрeсних група у EУ и Републици Србији o свим eкoнoмским и сoциjaлним aспeктимa улaскa зeмљe у EУ;
  • пoдстицaњу jaвних рaспрaвa o пoслeдицaмa члaнствa у EУ;
  • jaчaњу цивилнoг друштвa у Републици Србији.

Јавни позив за предлагање кандидата
Исправка јавног позива за предлагање кандидата
Поновљен јавни позив за сектор животне средине
Листа рангираних кандидата
Одлука о избору