Documents

Office acts

Republic of Serbia legislation

Ključni propisi za delovanje civilnog društva

Zakon o udruženjima

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o volontiranju

Zakon o igrama na sreću

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o mladima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa

Plan rada Vlade za 2018. godinu

Plan rada Vlade Republike Srbije za 2018. godinu

Propisi kojima se uređuje rad javne uprave

Zakon o Vladi

Zakon o ministarstvima

Zakon o državnoj upravi

Zakon o državnim službenicima

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Uredba o službama Vlade

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Poslovnik Vlade

Budžetski propisi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Poreski propisi

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji

Širi pravni okvir

Ustav Republike Srbije

Zakon o Agenciji za privredne registre

Zakon o crkvama i verskim zajednicama

Zakon o Crvenom Krstu Srbije

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Zakon o kulturi

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o političkim strankama

Zakon o radu

Zakon o sportu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Uredba o namenskim transferima

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Publications

European Union regulations

Regional documents and acts