Dokumenta Kancelarije

Zakoni i opšti akti Republike Srbije

Ključni propisi za delovanje civilnog društva

Zakon o udruženjima

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o volontiranju

Zakon o igrama na sreću

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o mladima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Plan rada Vlade za 2018. godinu

Plan rada Vlade Republike Srbije za 2018. godinu

Propisi kojima se uređuje rad javne uprave

Zakon o Vladi

Zakon o ministarstvima

Zakon o državnoj upravi

Zakon o državnim službenicima

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Uredba o službama Vlade

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Poslovnik Vlade

Budžetski propisi

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Poreski propisi

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o računovodstvu

Zakon o reviziji

Širi pravni okvir

Ustav Republike Srbije

Zakon o Agenciji za privredne registre

Zakon o crkvama i verskim zajednicama

Zakon o Crvenom Krstu Srbije

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon o kulturi

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o političkim strankama

Zakon o radu

Zakon o sportu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Uredba o namenskim transferima

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Publikacije

Ka daljem razvoju i održivosti civilnog društva u Srbiji
Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa
Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji za 2015. godinu
Saradnja organa državne uprave i organizacija civilnog društva (istraživanje)
Saradnja jedinica lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva u 2014. godini (Početno istraživanje za potrebe izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine)
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2012. godini – sažetak
Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2011. godini
Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava
Izveštaj o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom 2011-2013
Procena stanja u sektoru OCD u Srbiji
Put zakona
Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije
Vodič za organizacije civilnog društva: Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
Vodič kroz EU mreže
Vodič kroz evropske ThinkTank organizacije
Mediji civilnog društva
SEKO Izveštaj za 2016. godinu

EU regulativa

Regionalna dokumenta

Priručnici i vodiči

Priručnik za primenu Metodologije planiranja praćenja realizacije i ocene uspešnosti realizovanih programa i projekata organizacija civilnog društva i praćenja utroška dodeljenih finansijskih sredstava (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, projekat Evropske unije)
Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, projekat Evropske unije)

Vodič za primenu Zakona o udruženjima (Građanske inicijative, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, OEBS, Britanska ambasada u Beogradu)
Vodič za samozastupanje građana (Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM)
Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima FT1P - Fali ti jedan priručnik (TACSO Resursni centar Građanske inicijative)
Digital Media Toolkit za organizacije civilnog društva Priručnik za upotrebu digitalnih medija (TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa)