KancelarijaInformator o radu

Informator o radu

U Informatoru se nalaze osnovni podaci o državnom organu, organizaciji unutrašnjih jedinica, broju i statusu zaposlenih, budžetu organa, načinu njegovog rada, kao i smernice za traženje informacije od javnog značaja.

Ovde se nalazi Informator o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, izrađen prema Uputstvu za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/2010).

Organizaciona struktura

O nama
Kontakt


Zahtev za informacije od javnog značaja

opis postupka i formulari

Zakon garantuje svakome pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kod organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna. Stoga je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u suštini pravo na pristup službenim dokumentima.

O pristupu informacijama od javnog značaja možete pročitati više na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zahtev za informacije od javnog značaja možete podneti:

  • poštom ili lično na pisarnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na adresi:
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz
11070 Novi Beograd, Srbija

  • putem e-mail adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs ili office@civilnodrustvo.gov.rs
  • usmeno na zapisnik, u prostorijama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kancelarija 113 (uz prethodnu najavu).
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Tijana Stojiljković Rolović.
Kontakt podaci:
e-adresa: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs
telefon: 011 311 3985

Formulari Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja Predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja Službena beleška Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba Primer tužbe protiv rešenja Poverenika Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji