Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2017. godinu,

raspisuje

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJI SU ODOBRENI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH DONATORA

Pravo učešća na konkursu:

pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 4. septembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem - „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 4. septembra 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „Ri brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa ili projekata može se preuzeti ovde:

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora

i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 7164 ili putem elektronske pošte na adresu: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.