Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD kojima su dodeljena sredstva EU na pozivu iz 2017. godine (Civil Society Facility and Media Programme)

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2017. godine u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), u okviru Partije 2 - Podrška civilnom društvu.

Opšti cilj konkursa je da promoviše jačanje demokratskih vrednosti i da podstakne stvaranje pravnog i finansijskog okvira koji bi doprineo razvoju civilnog društva.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta u cilju uključenja u reformske procese i proces evropskih integracija.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2017. godine za dodelu sredstava u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima 2016 -2017 (Civil Society Facility and Media Programme), u okviru partije 2 – Podrška civilnom društvu.

Način dostavljanja - Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, istočni ulaz

Bulevar Mihajla Pupina 2

11000 Beograd

„ZAHTEV ZA SUFINANSIRANjE (NE OTVARATI)“

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 14. juna do 29. juna 2018. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnu konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u okviru sledećih dokumenata:

Javni poziv

Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje - za informaciju

Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata

Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje


Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković Opačić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije putem mejla: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011/3130-968.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.