Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Cofinancing projects in the field of culture and art supported by international funds in 2018

Ministarstvo kulture i informisanja raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2018. godini:

Programi EU:

  • Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“
  • Programi prekogranične saradnje (IPA)
  • Dunavski program transnacionalne saradnje
  • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
  • UNESKO
  • Centralno-evropska incijativa (CEI)
  • Evropska kulturna fondacija
  • drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti.

Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 25. januara do 29. juna 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 28. avgusta 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primerku poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs za za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini“ i elektronskim putem, na adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

Sve potrebne informacije i formulare možete preuzeti ovde.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.