Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

COMPETITION ANNOUNCED AGAIN: Economic empowerment of women from the category of single-parent families

Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti je ponovo raspisao Javni konkursi za udruženja u 2020. godini na temu: „Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica“. Konkurs je zbog odluke o vanrednom stanju bio poništen i više o tome možete videti OVDE.

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja za realizaciju aktivnosti od javnog interesa u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica.

Pod projektom od javnog interesa smatraju se projekti u kojima se isključivo i neposredno slede javne potrebe i koji su usmereni na ostvarivanje opštekorisnog cilja za lokalnu ili širu zajednicu.

Opredeljena sredstvaUkupno opredeljena sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu (Službeni glasnik RSbroj 84/19 i 60/20) za podršku projektima udruženja po ovom Konkursu Ministarstva iznose 2.100.000,00(slovima: dva miliona i sto hiljada ) dinara (u daljem tekstu: RSD), od kojih po projektu se maksimalno može dodelti iznos do 300.000,00 (slovima: trista hiljada) RSD.

Rok za podnošenje prijava

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom u štampanom obliku i nasnimljenom na CD-u, dostave najkasnije do 5. juna 2020. godine u 15.30 časova.


Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 17. avgusta 2020. godine do 17. januara 2021. godine.


Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni sledeći obrasci:

Više o konkursu pogledajte u sledećoj dokumentaciji:


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.