Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

GREVIO: Javni poziv nezavisnim ekspertima

Kancelarija za saradnju civilnim društvom, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionim telom za radnu ravnopravnost upućuje JAVNI POZIV nezavisnim ekspertima/ekspertkinjama za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata pri Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) – GREVIO.

Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u daljem tekstu: Konvencija) stupila je na snagu 1. avgusta 2014. godine. Republika Srbija je Konvenciju potpisala u aprilu 2012. godine, a potvrdila u oktobru 2013. godine. Konvencija predstavlja sveobuhvatni međunarodno pravni instrument, kojim se reguliše prevencija, zaštita i procesuiranje slučajeva nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, kao i podrška i osnaživanje žrtava ove vrste nasilja. Na osnovu odredbi Konvencije, Republika Srbija je izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2016. godine inkriminisala nova krivična dela kao što su proganjanje, seksualno uznemiravanje, prisilan brak i genitalno sakaćenje. Republika Srbija je donela i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici („Službeni glasnik RS“, broj 94/16) u skladu sa Istanbulskom konvencijom.

Ekspertsku grupu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u daljem tekstu: Grupa eksperata GREVIO) čini najmanje 10, a najviše 15 članova, vodeći računa o rodnoj i geografskoj ravnoteži, kao i multidisciplinarnoj stručnosti. Članove, na mandat od četiri godine, uz mogućnost da jednom budu ponovo izabrani, bira Komitet strana Konvencije između kandidata koje nominuju strane, a koji su njihovi državljani.

Cilj ovog poziva je da se kroz javni i transparentan proces izvrši izbor do 3 (tri) nezavisna eksperta/kinje za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata GREVIO.

Javni poziv namenjen je kandidatima/kinjama koji imaju iskustvo u sledećim oblastima:

  • ljudska prava,
  • rodna ravnopravnost,
  • nasilje nad ženama i porodično nasilje,
  • pomoć žrtvama i zaštita žrtava ove vrste nasilja,
  • ili profesionalno iskustvo u drugim oblastima koje su obuhvaćene Konvencijom.

Kandidat mora da ispuni sledeće kriterijume:

1. da je državljanin Republike Srbije

2. da ima stručno iskustvo u sledećim oblastima: ljudska prava, rodna ravnopravnost, nasilje nad ženama i porodično nasilje, pomoć žrtvama i zaštita žrtava ove vrste nasilja; ili da su imali profesionalno iskustvo u drugim oblastima koje su obuhvaćene Konvencijom;

3. da poseduje odlično znanje najmanje jednog jezika Saveta Evrope (engleski ili francuski), a poželjno je poznavanje i drugog jezika.

Rok za podnošenje prijave počinje 24. decembra 2018. godine i završava se 9. januara 2019. godine.

Zainteresovani eksperti/kinje dužni su da svoje prijave dostave isključivo poštom, u zatvorenoj koverti na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

sa napomenom: „Prijava na javni poziv – GREVIO”

Napomena: Model biografije koji je potrebno popuniti nalazi se u Aneksu 1 ovog poziva – Model biografije.

Ceo poziv preuzmite u nastavku.

Javni poziv

Aneks 1 - Model biografije

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.