Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti (do 5. avgusta 2018. godine)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona sprovodi se od 9. jula 2018. godine do 5. avgusta 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na adresu: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: “Za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti”.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je donošenje sledećih podzakonskih akata:

 1. Pravilnik o bližim uslovima i načinu uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, registara, vrsti i sadržini evidencija i dokumentacije, načinu vođenja, prikupljanja, čuvanja, unosa, rokovima za dostavljanje i obradu podataka, dostupnosti podataka koji se unose u registre, kao i vrsti statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara u sistemu socijalne zaštite.
 2. Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u domovima za smeštaj.
 3. Pravilnik o mreži ovlašćenih pružaoca usluge domskog smeštaja.
 4. Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje učešća srodnika u plaćanju usluga socijalne zaštite koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za zaključenje upravnog poravnanja.
 5. Pravilnik o načinu namirenja potraživanja, načinu valorizacije i drugim pitanjima od značaja za namirenje potraživanja.
 6. Pravilnik o bližim uslovima i načinu rada Inspektorata socijalne zaštite, načinu vršenja nadzora u skladu sa ovim Zakonom, načinu vođenja i sadržaju evidencije i dokumentacije u vršenju nadzora, oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije.
 7. Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupka akreditacije i donošenju stručne ocene Komisije za akreditaciju programa obuka i programa pružanja usluga.
 8. Pravilnik o sadržini i izgledu sertifikata o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu obuke u socijalnoj zaštiti.
 9. Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja o socijalnoj zaštiti.
 10. Uputstvo o metodologiji prikupljanja i obrade podataka za godišnji izveštaj o socijalnoj zaštiti.
 11. Uputstvo o načinu rada eksterne supervizije u socijalnoj zaštiti.
Sva dokumenta se mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva.
U Analizi efekata propisa možete pročitati više o tome koji se problemi rešavaju ovim propisom, koji se ciljevi postižu donošenjem zakona, da li su razmotrene i druge opcije za rešavanje problema, zašto je donošenje zakona najbolje rešenje datog problema, na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu, kakve će efekte imati na privredna društva, kakve troškove će stvoriti, da li pozitivne posledice donošenja zakona opravdavaju troškove koje će stvoriti, da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, da li su zainteresovane strane, uključujući i OCD, imale prilike da iznesu svoje stavove o zakonu, kao i koje će mere tokom primene zakona biti sprovedene da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.