Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izmene pravnog okvira za delovanje organizacija civilnog društva u Srbiji

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa i Trag fondacija organizovali su 23. juna 2016. godine u Medija centru sastanak povodom informisanja javnosti i OCD o predlozima odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, koji je trenutno u proceduri javne rasprave.

Predstavnici/ce OCD upoznati su sa nacrtom Građanskog zakonika koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

Ovom prilikom predstavljena je analiza uz predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika, koje se odnose na udruženja i fondacije, a koje je za potrebe TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa uradio prof. dr Dragan Golubović. Takođe, pozvane su i druge organizacije civilnog društva da se uključe u javnu raspravu u oblastima relevantnim za njihovo delovanje.

Bojana Selaković, menadžerka programa Građanskih inicijativa, predstavila je predloge koji se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, kao i obavljanje privredne delatnosti.

„Ponuđena rešenja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja slobode udruživanja građana/ki i bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanje organizacija civilnog društva“, navela je Selaković.

Predloge za izmenu odredbi koje se odnose na definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, kao i komentare na predložene izmene predstavio je Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije. On je takođe naglasio da: „nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija i da se nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.“

Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obavestio je prisutne da je Kancelarija, u skladu sa svojim delokrugom rada, upoznata sa sadržajem predloženih izmena nacrta Građanskog zakonika, i da podržava predloge organizacija civilnog društva, te da će inicirati sastanak sa predstavnicima Komisije za izradu Građanskog zakonika kako bi im predočili komentare i predloge Kancelarije i OCD.

Naredni sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije biće realizovan u sredu 29. juna 2016. godine u Pres sali hotela Putnik u Novom Sadu (Ilije Ognjanovića 24), sa početkom u 11.30 časova.

Ovim događajem započelo je prikupljanje podrške organizacija civilnog društva kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta Građanskog zakonika i predloge za izmenu istih uputili nadležnoj instituciji u toku javne rasprave koja traje do 1. jula 2016. godine.

Detalji o načinu dostavljanja podrške, nalaze se na veb stranicama Građanskih inicijativa i Trag fondacije.

Komentari OCD na nacrt Građanskog zakonika

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.