Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Konsultacije o izmenama Ustava

Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za poglavlje 23Pravosuđe i osnovna prava, identifikovana je potreba izmene Ustava u delu koji se odnosi na uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na proces izbora i razrešenja sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i izbornih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uz preciziranje uloge i položaja Pravosudne akademije, kao i uspostavljanje objektivnih kriterijumima vrednovanja za ulazak u pravosudni sistem, pravičnih procedura odabira, otvorenosti za sve kandidate odgovarajućih kvalifikacija i transparentnosti celokupnog procesa iz ugla opšte javnosti. Pored toga, predviđen je i niz prelaznih mera usmerenih na jačanje nezavisnosti pravosuđa, kroz izmene pravosudnih zakona, a u okviru odredaba Ustava Republike Srbije.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine formirala je Radnu grupu za izradu analize izmene ustavnog okvira koja je imala zadatak da izvrši analizu postojećih odredaba Ustava i predlaganje mogućih izmena u svetlu mišljenja Venecijanske komisije i u skladu sa evropskim standardima u cilju obezbeđivanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Nacrt teksta „Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbijiobjavljen je na internet prezentaciji Ministarstva pravde i sadrži i moguća rešenja za izmenu Ustava.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa povodom izmena najznačajnijeg pravnog dokumenta u Republici Srbiji i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvataće prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem.

Pozivamo vas da se odazovete ovom pozivu i date svoj aktivni doprinos u sprovođenju javnih konsultacija. Vaše predloge i sugestije na odgovarajućem obrascu možete poslati na e-adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs u periodu od 22. maja 2017. godine do 30. juna 2017. godine.

Napominjemo da će sadržaj predloženih izmena od strane organizacija civilnog društva biti u celini objavljen na internet prezentacijama Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Takođe, napominjemo da predlozi i sugestije koji se ne odnose na izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe neće biti razmatrani.

Nakon prikupljanja komentara, Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi.

Javni poziv

Obrazac za dostavljanje komentara

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.