Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Lista vrednovanja i rangiranja projekata: konkurs za sufinansiranje Kancelarije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pripremila je Listu vrednovanja i rangiranja projekata prema raspisanom Javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2017. godine u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), u okviru Partije 2 - Podrška civilnom društvu.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može se izjaviti preporučenom poštom ili ličnom dostavom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, istočni ulaz

Bulevar Mihajla Pupina 2

11000 Beograd

Na koverti je obavezno potrebno napisati: PRIGOVOR po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata.

Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovor prigovora. Odluku o izboru projekata nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.