Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Nacionalne kontakt tačke programa „Evropa za građane i građanke“ objavile peticiju pod nazivom "Oblikovanje naše zajedničke budućnosti: podrška aktivnom građanstvu za izgradnju otpornih društava i jačanje transnacionalne saradnje"

Nacionalne kontakt tačke programa „Evropa za građane i građanke“ najavile su novi program Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ i objavile peticiju pod nazivom: Oblikovanje naše zajedničke budućnosti: podrška aktivnom građanstvu za izgradnju otpornih društava i jačanje transnacionalne saradnje.


Programi poput novog programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ omogućavaju svim građanima, a posebno mladima, da steknu veštine i vrednosti koje su Evropi, a u konačnosti i našoj planeti potrebne za opstanak. Prema članu 2 Ugovora o Evropskoj uniji, Unija se zasniva na vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava osoba koje pripadaju manjinama. Iako diskriminacija i dalje postoji, mnogi građani nemaju dovoljno razvijenu svest o ovim vrednostima i svojim građanskim pravima. Novi program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ baviće se upravo ovim izazovima.

U tom svetlu peticija koju su inicirale kontakt tačke programa „Evropa za građane i građanke“ namenjena je svima koji podržavaju principe aktivnog građanstva i zalažu se za poštovanje osnovnih prava i sloboda svakog čoveka. Peticiju možete podržati na linku https://you.wemove.eu/campaigns/shaping-our-common-future-supporting-active-citizenship-to-build-resilient-societies-and-foster-transnational-cooperation

Tekst peticije

Trenutna kriza zbog pandemije Korona virusa bila je glavni izazov za ljude i vlade širom planete, a odluke koje će doneti i ljudi i vlade u narednih nekoliko nedelja oblikovaće svet u godinama koje slede. Iako smo se svi fokusirali na prevazilaženje neposredne pretnje i ograničavanje štete koju je virus prouzrokovao, sada se takođe moramo pitati u kakvom bismo svetu želeli da živimo kada prođe ova oluja. Šta više, ova kriza nas uči mnogo o tome kako se možemo bolje pripremiti za potencijalne buduće krize ili ih čak u potpunosti sprečiti.

Po rečima Iuval Noa Hararija, sada se suočavamo sa dva posebno važna izbora: „Prvi je između totalitarnog nadzora i osnaživanja građana. Drugi je između nacionalističke izolacije i globalne solidarnosti." U nekoliko navrata, trenutna kriza je zaista pokazala potrebu za aktivnijim građanstvom i povećanom regionalnom i globalnom saradnjom. Posebno ranjive grupe do kojih vlade mnogo teže dopiru, kao što su na primer etničke manjine ili beskućnici, mogle su biti uključene u ranijoj fazi i efikasnije informisane o hitnim merama koje su preduzete. Dalje, da rasprava o novonastaloj bolesti nije utihnula u nekim delovima sveta, svi smo potencijalno mogli da ograničimo uticaj krize u mnogo većoj meri. Ovi primeri pokazuju da aktivno građanstvo može pomoći da naša društva budu otpornija i da nam osnovna prava i slobode, poput slobode izražavanja, omogućavaju ne samo da dostojanstveno živimo, već i da naša društva učinimo sigurnijim.

Kriza povodom Korona virusa je prilika za preispitivanje naših starih praksi i preduzimanje smelijih mera kako bi se sprečile buduće krize koje mogu biti mnogo razornije od ove trenutne, poput klimatskih promena i pogoršanja nejednakosti. U ovom procesu je od najveće važnosti da se građani uključe u oblikovanje naše zajedničke budućnosti: za promene koje će se sprovesti potrebno je razumevanje, ali i pomoć svakog od nas. Možda će biti potrebno testirati nekoliko mera u saradnji sa dobro informisanim građanima, koji pokazuju sposobnost da zamisle bolju budućnost i sposobne da sagledaju različite alternative i sa otvorenim i sa kritičkim mišljenjem.

U ovom svetlu želimo pozvati sve evropske i nacionalne donosioce odluka da posvete adekvatnu pažnju važnosti evropskih programa participacije koji podržavaju aktivno građanstvo i osnovna prava i slobode tokom tekućih pregovora o budžetu EU.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.