Правни оквир

Скуп свих постојећих закона, подзаконских аката и важећих прописа који посредно или непосредно омогућавају и унапређују услове за неометан рад организација цивилног друштва

С обзиром да је цивилно друштво у Републици Србији активно у свим друштвеним сферама, правни оквир који дефинише његово деловање је веома широк тако да унапређење рада цивилног друштва захтева континуирано унапређење закона, подзаконских аката, прописа, правилника и осталих аката.

Један од приоритета Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом је унапређење правног оквира за рад цивилног друштва. У том су циљу запослени у Канцеларији чланови бројних радних група за израду, измену и допуну закона и аката Републике Србије, чија примена посредно или непосредно утиче или ће утицати на промену правних услова за рад организација цивилног друштва.