Zajednički konsultativni odbor

Odbor čine predstavnici Evropskog ekonomskog socijalnog saveta, socijalnih partnera i civilnog društva. Čini ga devet članova - po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva. Odbor promoviše dijalog i saradnju između socijalnih partnera i drugih OCD u EU i Srbiji.

O EVROPSKOM EKONOMSKOM I SOCIJALNOM KOMITETU

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) je savetodavno telo Evropske unije, koje daje stručne savete Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu u procesu donošenja politika na evropskom nivou. EESK je integralni deo u procesu odlučivanja EU i mora biti konsultovan pre donošenja odluka koje se tiču ekonomske i socijalne politike, a može i na svoju inicijativu davati mišljenja o pitanjima koja smatra važnim u ovoj oblasti. EESK okuplja organizovano civilno društvo, i pred institucijama EU predstavlja poglede ovih interesnih grupa i brani njihove interese u raspravama oko politika. Na taj način ovo savetodavno telo predstavlja most između Unije i njenih građana, promovišući participativno i demokratski orijentisano društvo u Evropi.Dakle, pored toga što savetuje Evropski Savet, Komisiju i Evropski parlament, EESK takođe podstiče civilno društvo na veće učešće u političkom odlučivanju u EU, podržava ulogu civilnog društva u zemljama koje nisu članice EU i pomaže pri uspostavljanju savetodavnih struktura.

Članovi EESK podeljeni su u tri grupe: poslodavci, sindikati i udruženja građana i druge organizacije civilnog društva (NVO, poljoprivredne organizacije, mala preduzeća, zanatlije, neprofitna udruženja, potrošačka i udruženja zaštite životne sredine, naučna i akademska udruženja i udruženja koja predstavljaju porodicu, žene, osobe sa invaliditetom itd.). Članovi EESK su delegirani od strane vlada država članica EU. Međutim, od njih se očekuje da u svom radu budu potpuno politički nezavisni. Mandat članova traje 5 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

O ZAJEDNIČKOM KONSULTATIVNOM ODBORU CIVILNOG DRUŠTVA EU – SRBIJA


Pravilnikom o radu Saveta o stabilizaciji i pridruživanju EU – Srbija, 2013. godine osnovan je Zajednički konsultativni odborcivilnog društva EU – Srbija (u daljem tekstu: Zajednički konsultativni odbor). Zajednički konsultativni odbor čine predstavnici EESK i predstavnici socijalnih partnera i udruženja građana i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, njih devetoro – po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i udruženja građana i ostalih organizacija civilnog društva. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva u EU i Srbiji. Ovaj dijalog i saradnja obuhvataju sve relevantne aspekte odnosa između EU i Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora rade na:

  • uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;
  • upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);
  • podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;
  • podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;
  • jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Sastanci Zajedničkog konsultativnog odbora se održavaju dva puta godišnje – jednom u sedištu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu, a jednom u Beogradu. Troškove učešća članova Zajedničkog konsultativnog odbora snosi Vlada Republike Srbije. Mandat članovima traje dve i po godine uz mogućnost reizbora.


Kancelarija za saradnju civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja birala je članove ovog tela na osnovu Javnog poziva udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Javni poziv za predlaganje kandidata (2018)

Odluka o izboru sa listom kandidata

Zajednički konsultativni odbor: Novosti