Informator o radu

U Informatoru se nalaze osnovni podaci o državnom organu, organizaciji unutrašnjih jedinica, broju i statusu zaposlenih, budžetu organa, načinu njegovog rada, kao i smernice za traženje informacije od javnog značaja.

Ovde se nalazi Informator o radu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, izrađen prema Uputstvu za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/2010).

Organizaciona struktura

O nama
Kontakt


Zahtev za informacije od javnog značaja

opis postupka i formulari

Zakon garantuje svakome pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kod organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna. Stoga je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u suštini pravo na pristup službenim dokumentima.

O pristupu informacijama od javnog značaja možete pročitati više na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zahtev za informacije od javnog značaja možete podneti:

  • poštom ili lično na pisarnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na adresi:
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz
11070 Novi Beograd, Srbija

  • putem e-mail adrese: office@civilnodrustvo.gov.rs
  • usmeno na zapisnik, u prostorijama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kancelarija 113 (uz prethodnu najavu).
Važno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Zahtev mora sadržati naziv organa kome se upućuje zahtev, ime, prezime i adresu tražioca. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Kancelarija je dužna da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Kancelarija nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Kancelarija, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svojom opremom izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Kancelarije. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, biće omogućeno da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Kancelarija izradi kopiju dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koji je objavljen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopije, i to:

- strana formata A4 naplaćuje se 3,00 dinara;
- strana formata A3 naplaćuje se 6,00 dinara;
- dokument u elektronskom zapisu:
- disketa-20,00 dinara,
- CD-35,00 dinara,
- DVD-40,00 dinara;
- dokument na audio kaseti-150,00 dinara;
- dokument na audio-video kaseti-300,00 dinara i
- pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik-30,00 dinara.

Za ekspediciju kopije dokumenta, troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.

Ukoliko Kancelarija ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Kancelarije, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Kancelarijom, može podneti žalbu Povereniku.


Formulari Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja Predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja Službena beleška Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba Primer tužbe protiv rešenja Poverenika Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji