Javne nabavke

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao organ državne uprave sprovodi javne nabavke prema Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Portal javnih nabavki
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki

Javne nabavke u 2019. godini

Cеntrаlizоvаnа nаbаvkа uslugа mоbilnе tеlеfоniје (CNЈ 7/2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Cеntrаlizоvаnа nаbаvkа uslugе оsigurаnjа zаpоslеnih - pаrtiја 1 (CЈN 6/2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima

Javne nabavke u 2018. godini

Cеntrаlizоvаnа nаbаvkа uslugа mоbilnе tеlеfоniје (CNЈ 7/2018)

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

Cеntrаlizоvаnа nаbаvkа uslugе оsigurаnjа zаpоslеnih - pаrtiја 1 (CЈN 6/2018)

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru


Pоnоvlјеni pоstupаk јаvnе nаbаvkе mаlе vrеdnоsti - zа uslugе putničkih аgеnciја i tur оpеrаtоrа i uslugа pоmоći turistimа

Јаvni pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа
Kоnkursnа dоkumеntаciја

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga putničkih agencija i tur operatora i usluga pomoći turistima

Javni poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti

Javne nabavke u 2017. godini

Nabavka kancelarijskog materijala (CJN 4/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8


Nabavka kancelarijskog materijala (CJN 4/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6


Javna nabavka usluga putničkih agencija i tur operatora i usluga pomoći turistima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala Partija 5 - Fascikle

Obavešenje o zaključenom ugovoru

Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala Partija 1 Papir za fotokopiranje A-480gr. 1/500

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala Partija 5 – Fascikle

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Centralizovana javna nabavka broj 5/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala Partija 9 – Baterije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javne nabavke u 2015. godini

Javna nabavka male vrednosti usluga – usluga istraživanja o saradnji organizacija civilnog društva sa organima lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti - usluga istraživanja
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke