USAID podrška

Projekat podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije potpisala je 14. februara 2014. godine Sporazum o sprovođenju Projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Sporazuma o pomoći za bolje funkcionisanje uprave od između Vlade Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 2010. godine.

Opšti cilj Projekta je jačanje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji i njegovo usklađivanje sa relevantnim evropskim normama.

Ključni očekivani rezultati projekta

Projekat je koncipiran kao skup aktivnost koje imaju za cilj podršku procesu uspostavljanja konstruktivnog dijaloga institucija javne uprave sa organizacijama civilnog društva i zainteresovanom javnošću, uspostavljanje mehanizama za razmenu informacija između organizacija civilnog društva i državne uprave, ali i jačanje kapaciteta organa državne uprave i organizacija civilnog društva za uspostavljanje kvalitetnijeg i ravnopravnijeg dijaloga i participativnog principa kreiranja i sprovođenja javnih politika.

Kao normativni okvir za drugoročnu saradnju između dva sektora, služiće i Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, čiji je proces kreiranja delimično sproveden i u okviru ovog Projekta.

Potpisivanje ugovora između USAID Srbija i Kancelarije za saradanju sa civilnim društvom