Usluge

Informacija od javnog značaja

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije pruža uslugu davanja informacija od javnog značaja, na osnovu odredbi člana 38. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS, br. 120/04,54/07, 104/09 i 36/10)

Ostale usluge

Od ostalih usluga Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u okviru svog delokruga i svojih ovlašćenja obavlja bez naknade i sledeće aktivnosti:

 • Savetovanje organizacija civilnog društva;
 • Organizovanje sektorskih sastanaka;
 • Organizovanje praćenja prenosa eksplanatornog skrininga putem video linka u saradnji sa resornim ministarstvima nadležnim za odgovarajuća poglavlja;
 • Informisanje organizacija civilnog društva, organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i zainteresovane javnosti o svojim aktivnostima;
 • Uspostavljanje dijaloga između javnog i civilnog sektora;
 • Savetovanje i upućivanje organizacija civilnog društva na potencijalne izvore finansiranja;
 • Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblastima od interesa kroz organizovanje obuka i seminara;
 • Podizanje kapaciteta organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave i pokrajinskih organa za komunikaciju i saradnju sa udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva;
 • Umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD);
 • Uključivanje organizacija civilnog društva u proces kreiranja politika;
 • Informisanje civilnog društva o aktuelnim konkursima i drugim aktuelnim novostima značajnim za unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.