Jeste li znali?

...da u Srbiji postoji oko 30 000 organizacija civilnog društva?

…da naziv udruženja registrovanog u Republici Srbiji mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu?

…da maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom?

…da naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar?

…da fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godina starosti?

…da imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva?

…da Odluka o podeli udruženja ima pravno dejstvo osnivačkog akta?

…da se zadužbina osniva i zaveštanjem?

…da se naziv zadužbine i fondacije određuje osnivačkim aktom i statutom i mora sadržati reč „zadužbina“, odnosno „fondacija“?

…da se imovina zadužbine, odnosno fondacije ne može deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima?