Pravni okvir

Skup svih postojećih zakona, podzakonskih akata i važećih propisa koji posredno ili neposredno omogućavaju i unapređuju uslove za neometan rad organizacija civilnog društva

S obzirom da je civilno društvo u Republici Srbiji aktivno u svim društvenim sferama, pravni okvir koji definiše njegovo delovanje je veoma širok tako da unapređenje rada civilnog društva zahteva kontinuirano unapređenje zakona, podzakonskih akata, propisa, pravilnika i ostalih akata.

Jedan od prioriteta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom je unapređenje pravnog okvira za rad civilnog društva. U tom su cilju zaposleni u Kancelariji članovi brojnih radnih grupa za izradu, izmenu i dopunu zakona i akata Republike Srbije, čija primena posredno ili neposredno utiče ili će uticati na promenu pravnih uslova za rad organizacija civilnog društva.