Šta je podsticajno okruženje?

Pojam obuhvata skup prethodno uspostavljenih pravila i postojećih uslova koji omogućavaju neometan rad i delovanje udruženja građana i drugih oblika građanskog aktivizma u skladu sa zakonom

Pojam podsticajnog okruženja obuhvata skup prethodno uspostavljenih pravila i postojećih uslova koji omogućavaju neometan rad i delovanje udruženja građana i drugih oblika građanskog aktivizma u skladu sa zakonom.

Termin podrazumeva institucionalni okvir koji je u nadležnosti države i državnih organa (pravna regulativa, ekonomske olakšice za neprofitni sektor) kao i povoljan društveno-kulturni kontekst koji ohrabruje i neguje građanske vrednosti na čije stvaranje, osim institucija utiču i drugi društveni činioci (mediji, obrazovni sistem, porodične vrednosti…).

Podsticajno okruženje je, dakle, skup međusobno povezanih uslova koji svi zajedno treba da obezbede a onda i olakšaju nesmetano i kontinuirano uključivnje građana i organizacija civilnog društva u procese izrade javnih politika i ukupnog društvenog razvoja na održiv i efikasan način, bez obzira da li je to na političkom, programskom ili projektnom nivou.
Ti uslovi uključuju pravne, regulatorne, finansijske, političke, socio -kulturne i ekonomske faktore.

Pravni okvir
Transparentno finansiranje