Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Mišljenje Uprave za sprečavanje pranja novca: Podaci potrebni bankama prilikom otvaranja računa udruženjima

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava organizacije civilnog društva da se obratila Upravi za sprečavanje pranja novca molbom za davanje mišljenja na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 113/17 i 91/19, u daljem tekstu: Zakon), odnosno o podacima potrebnim bankama prilikom otvaranja računa udruženjima.

Uprava za sprečavanje pranja novca mišljenja je da ukoliko udruženje ima status pravnog lica, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno otvaranja računa, banka utvrđuje i proverava identiteta pravnog lica i zastupnika pravnog lica na način predviđen članom 20. i 21. Zakona i dužna je da pribavi sledeće podatke o pravnom licu: poslovno ime i pravnu formu, adresu, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj, kao i podatke o zastupniku pravnog lica koji u ime i za račun pravnog lica uspostavlja poslovni odnos, odnosno otvara račun: ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja.

Kako je prema članu Z. stav 1. tačka 9) Zakona lice građanskog prava udruženje pojedinaca koja udružuju ili će udruživati novac ili drugu imovinu za određenu namenu, za udruženje koje nema status pravnog lica, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno otvaranja računa banka je dužna utvrdi i proveri identitet lica ovlašćenog za zastupanje, pribavi pismeno ovlašćenje za zastupanje i pribavi podatke iz člana 99. stav 1. tač. 2) i 14) Zakona: ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG zastupnika (lica ovlašćenog za zastupanje) koji u ime i za račun stranke uspostavlja poslovni odnos, odnosno otvara račun, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja i naziv lica građanskog prava, a sve u skladu i na način predviđen članom 23. Zakona.

U mišljenju se dodaje još i to da je prema Zakonu stranka, između ostalih i pravno lice, lice stranog prava i lice građanskog prava koje uspostavlja poslovni odnos sa obveznikom, dok je stvarni vlasnik stranke fizičko lice koje posredno ili neposredno ima u svojini ili kontroliše stranku, pa je shodno tome banka dužna da prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa (otvaranja računa), a na osnovu unutrašnjih akata udruženja utvrdi i stvarnog vlasnika istog.

Nakon obraćanja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Uprava za sprečavanje pranja novca je ovo mišljenje objavila i na svom zvaničnom sajtu i možete mu pristupiti sledećim linkom: http://www.apml.gov.rs/latinica/pretraga-strucnih-misljenja

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.