Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Obaveštenje u vezi sa obavezom plaćanja nadoknade za zaštitu životne sredine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava zainteresovane organizacije civilnog društva da je nakon obavljenih konsultacije sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine u vezi sa obavezom plaćanja takse za zaštitu životne sredine, ustanovljeno da su navedenu taksu u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnostkojom ostvaruju prihod.

Naime, Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/19, 89/19, u daljem tekstu: Uredba) propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade, i delatnosti koje su razvrstane prema stepenu uticaja na životnu sredinu, takđe uređen je i način obračunavanja naknade za teritoriju jedinice lokalne samouprave, utvrđen iznos naknade za plaćanje (prema stepenu negativnog uticaja i veličine obveznika u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo).

Navedenom Uredbom (član 2), utvrđeni su kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika koji se utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, pri čemu se pod pretežnom delatnošću, smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Imajući u vidu da Uredba u listi delatnosti prepoznaje i delatnosti udruženja kao jedan od kriteriijuma koji obavezuju plaćanje naknade za zaštitu životne sredine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obratila se nadležnom ministarstvu za tumačenje da li su i udruženja obaveznici za plaćanje navedene naknade.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine stava je da udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje) pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (član 2. stav 6. Uredbe).

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.