Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Prepoznate aktivnosti Kancelarije u Izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu

Objavljen je godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu. Ove godine izveštaj je praćen ekonomsko-investicionim planom, koji je pripremljen s namerom da osigura održiv i stabilan razvoj regiona, u okolnostima unapređene metodologije proširenja i krize koja je nastala kao posledica aktuelne pandemije virusa COVID -19.

Aktivnosti na kojima je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom radila u prethodnom periodu , a koje su prepoznate u Izveštaju o napretku su usvajanje Smernica za uključivanje OCD u radne grupe za izradu propisa i javnih politika, koje je Vlada usvojila januaru 2020. godine. Takođe, kao pozitivno se ocenjuje i kreiranje baze kontakt tačaka za saradnju sa civilnim društvom, koju smo objavili na našoj internet stranici. Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju organa javne vlasti i civilnog društva predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.

Ono što je dodatno pomenuto kao dobar primer napretka u saradnji, jeste kalendar konkursa , koji zapravo , po prvi put stavlja obavezu da svi organi javne uprave podnesu godišnji plan javnih poziva za finansiranje OCD Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom. Kalendar javnih konkursa predstavlja značajan iskorak u pravcu veće transparentnosti organa javne uprave u oblasti finansiranja projekata civilnog društva. U oblasti transparentnog finansiranja postoji prostor za dalje unapređenje kako bi se u narednom periodu osigurala sveukupna transparentnost.

Kada je u pitanju saradnja sa civilnim drištvom, prepoznati su koraci koji su preduzeti u poslednje vreme, ali je naglašeno da je potrebno nastaviti sa daljim uspostavljanjem sistemske saradnje između Vlade i civilnog društva.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.